Regulamentul Oficial al Concursului "100% for Business"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul „100% for Business” este organizat de S.C. BIO VITAL CONSULTING S.R.L., (denumita în prezenta "Organizatorul"), Str. Prieteniei, nr. 2, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10957/2012, CUI 30708050, cont bancar RO47BTRL04701202W95077XX, deschis la deschis la BT Pantelimon, reprezentata prin Ianuc Dan Gabriel, in calitate de Administrator.

Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial").

Regulamentul Oficial este întocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din România, pe pagina de website www.saloane-bucuresti.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate in perioada 07 septembrie 2013 si 05 ianuarie 2014 (inclusiv), precum si prin solicitare scrisa la adresa Bucuresti, str. Str. Prieteniei, nr. 2, Ap. 4, sector 3, cu specificarea: pentru Concursul "100% for Business".

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca aceste modificari sai ntre în vigoare la data publicarii, care va fi facut public pe pagina de website
www.saloane-bucuresti.ro.

SECTIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul României, prin site-ul www.saloane-bucuresti.ro.

SECTIUNEA 3. REVISTELE PARTICIPANTE LA CONCURS

La Concurs poate participa orice persoana care trimite cuvantul "salon" prin SMS, conform mecanismului Concursului "100% for Business", de la sectiunea 6, Mecanismul Concursului.

SECTIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI

Concursul se deruleaza in perioada 07 septembrie 2013 si 31 decembrie 2013 si se va derula zilnic în intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59, cu respectarea datelor prevazute în prezentul Regulament Oficial, exceptie facand prima zi de Concurs 07 septembrie 2013, cand Concursul va incepe in cursul zilei.

Organizatorul nu îsi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura ce determina participantii la Concurs sa considere continuarea acestuia dupa data de 31 decembrie 2013, ora 23:59:59 (inclusiv), cu exceptia cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la prezentul regulament, adus la cunostiinta publicului prin modalitatile prevazute la Sectiunea 1 de mai sus.

SECTIUNEA 5. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La Concurs pot participa doar cetatenii români, care au domiciliul sau resedinta în România pe toata perioada de desfasurare a Concursului si pe perioada de revendicare a premiului castigat.

Pot participa la Concurs si copii cu varsta sub 14 ani, dar acestia pot intra in posesia premiului numai prin intremediul parintelui sau reprezentantului sau legal. In cazul în care câstigatorul premiului este minor (cu vârsta sub 14 ani), acesta este îndreptatit sa intre în posesia premiului prin intermediul parintelui sau a reprezentantului sau legal, numit prin Decizie emisa de Autoritatea Tutelara din Cadrul Primariei in a carei raza teritoriala domiciliaza minorul. Procesul verbal ce urmeaza a se semna la data inmanarii premiului va cuprinde atat datele de identificare ale minorului, cat si ale reprezentantului legal.

NU pot participa la Concurs: firmele, brandurile sau oricare alt tip de organizatie.

La Concurs nu au dreptul sa participe angajatii societatilor S.C. Bio Vital Consulting S.R.L. si nici ai celorlalte societati comerciale implicate în aceasta actiune, precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

În cazul în care, în urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat: participantii s-au inscris in Concurs cu date care nu le apartin, date false, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor de participare si / sau sa restrictioneze participarea la Concurs pâna la încheierea acestuia.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a putea participa la Concursul desfasurat pe teritoriul Romaniei, participantii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

Sa trimita prin SMS la numarul 0000* pentru a intra in concursul "100% for Busienss", prin care pot castiga unul dintre cele 2 premii oferite, în valoare de 375 Euro fiecare! Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti, dintre toti participantii care au trimis prin SMS la numarul 1355* cuvantul "salon", pâna la data de 31 decembrie 2013 (inclusiv).

Cu cât trimiteti mai multe SMS-uri, cu atât aveti mai multe sanse de câstig!

*0000 - Numar valabil în retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote. Costul unui SMS trimis este de 0,30 Euro (fara TVA). Pentru mai multe detalii vizitati site-ul www.saloane-bucuresti.ro.

Fiecare partcipant care va trimite prin SMS, la numarul 0000 cuvantul salon, va primi un SMS de confirmare ca a fost inscris in cadrul tragerii la sorti.

O zi de Concurs se defineste astfel: ziua curenta, de la ora 00:00:00 pâna la ora 23:59:59 (inclusiv), exceptie facand prima zi de concurs, cand acesta va incepe in cursul zilei. Un participant va fi identificat pe toata perioda de desfasurare a Concursului dupa numarul de telefon mobil, de pe care trimite solutia corecta a integramei.

La acest Concurs nu participa numerele de telefon mobil din alte retele de telefonie mobila sau care sunt portate în alte retele (de exemplu, RDS DigiMobil, Romtelecom Mobil). Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru SMS-urile trimise de pe numere de telefon mobil care sunt portate în alte retele.

Un participant poate trimite de pe acelasi numar de telefon mobil un numar nelimitat de SMS-uri, fiind luate in considerare doar acele SMS-uri care contin solutiile corecte.

Un participant poate castiga un singur premiu in urma tragerii la sorti de la sfarsitul Concursului, realizata pe baza unui algoritm electronic securizat.

La finalul Concursului, in data de 05 ianuarie 2014, se vor trage la sorti pe baza unui algoritm electronic securizat, cei 2 castigatori si 4 rezerve, dupa cum urmeaza:

- Mai intai se vor extrage cei 2 castigatori, urmand apoi sa fie extrase cele 4 rezerve.

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CONCURS

Î n cadrul acestui Concurs se vor acorda 2 premii, dupa cum urmeaza:
Premiu Numar total de premii Valoarea comerciala (Euro)/premiu Valoarea impozitului aferent premiului acordat Valoarea bruta a premiului oferit (Euro)
Premiu constand in 2 pachete de promovare a unui produs sau a unei companii: 3 campanii saptamanale de e-mail marketing catre abonatii saloane-bucuresti.ro si un banner realizat de castigator, in formatul 160x600px, vizibil pentru 30 de zile in cadrul saloane-bcuuresti.ro, pe una din benzile laterale. 2 buc. 375 Euro 0 Lei 750 Euro
Total 2 buc. 375 Euro 0 Lei 750 Euro


Câstigatorii vor primi doar premiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, conform detaliilor specificate pentru fiecare premiu.

Câstigatorii nu pot cere modificarea naturii, cantitatii, conditiilor si modului de acordare al premiilor. În situatia în care un câstigator refuza sa accepte premiul câstigat sau nu poate beneficia de acest premiu din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu.

Câstigatorii vor primi doar premiile expres prevazute în prezentul Regulament Oficial. Câstigatorii nu pot cere modificarea naturii, modelului, cantitatii, conditiilor si modului de acordare a premiilor.

Valoarea totala estimata a premiilor este de 750 Euro, firma organizatoare nefiind platitoare de TVA.

SECTIUNEA 8. METODOLOGIA DE ACORDARE, VALIDARE A CASTIGATORILOR SI LIVRARE A PREMIILOR

8.1. Metodologia de acordare a premiilor

La finalul Concursului, in data de 05 ianuarie 2014, va avea loc o tragere la sorti, pe baza unui algoritm electronic securizat, in vederea acordarii premiilor oferite de Organizator.

La aceaste trageri la sorti vor participa toate numerele de telefon de pe care s-au trimis solutiile corecte, prin SMS la numarul 0000, in perioada 07 septembrie - 31 decembrie 2013 (inclusiv).

Participantii vor intra in tragerea la sorti cu un numar de sanse egal cu numarul de SMS-uri trimise la numarul 0000.

Se vor trage la sorti pe baza unui algoritm electronic securizat, cei 2 castigatori si 4 rezerve, dupa cum urmeaza:

- Mai intai se vor extrage cei 2 castigatori, urmand apoi sa fie extrase cele 4 rezerve.

Castigatorii desemnati in cadrul acestei trageri la sorti, vor putea intra in posesia premiilor conform sectiunii "Validarea castigatorilor".

Castigatorii vor fi publicati pe site-ul www.saloane-bucuresti.ro, in pagina concursului in luna Ianuarie 2014.

8.2. Validarea castigatorilor

8.2.1. Validarea castigatorilor premiilor constand in Pachet Promovare

Câstigatorii, desemnati in urma tragerii la sorti vor fi validati, dupa cum urmeaza:

- vor fi contactati pe numarul de telefon mobil de pe care au trimis cuvantul corect, de catre un reprezentant al Organizatorului pentru validarea finala, in vederea acordarii premiului oferit de Organizator – un Pachet Promovare pentru fiecare castigator.

Castigatorii vor fi contactati de doua ori, in 3 zile lucratoare diferite, pe numarul de telefon mobil inscris in Concurs. Acestia vor trebui validati pentru livrarea premiului, validare care consta in:

- Confirmarea participarii la Concurs;
- Identificare;
- Comunicarea modalitatii de primire a premiului.

In situatia in care unul dintre castigatori nu raspunde la telefon sau nu poate fi contactat pentru validarea telefonica, conform termenelor mentionate în prezentul Regulament (de doua ori in 3 zile lucratoare diferite) sau nu vor suna la sediul Bio Vital Consulting, pana la data de 15 ianuarie 2014, acestia isi vor pierde dreptul de a mai primi premiul, urmand a
ramane in posesia Organizatorului.

Dupa validarea finala, acestora li se va pune in aplicare premiul castigat. In cazul in care premiul nu va putea fi acordat de Organizator, din motive independente de acesta (raspuns negativ din partea castigatorului, intarzieri independente de Organizator etc.), acesta va putea fi revendicat pana la data de 31 ianuarie 2014, sunand la sediul S.C. Bio Vital Consulting S.R.L.. In cazul in care nici dupa aceasta data castigatorii nu isi vor revendica premiul (sunand la redactia S.C. Bio Vital Consulting S.R.L.), acesta va ramane in posesia Organizatorului.

8.3. Livrarea premiilor:

Premiile constand in 2 Pachete Promovare in valoare de 375 Euro fiecare, vor fi implementate de comun acord cu castigatorii.

In faza receptionarii premiului, câstigatorii trebuie sa trimita Organizatorului urmatoarele documente:

- Copie BI/CI
- Proces verbal de livrare a premiului (modelul fiind trimis de catre Organizator pe adresa postala a castigatorului).

Persoanele care nu îndeplinesc conditiile impuse de Regulament, nu au dreptul sa participe la acest Concurs si nu vor intra în posesia premiului.

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca o persoana sa poata participa la acest Concurs, trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

A. Cerinte cu privire la consumator:
Sa îndeplineasca conditiile de la Sectiunile 2, 3, 4, 5, 6, 8 ale prezentului Regulament Oficial;

B. Elementele de identificare ale câstigatorului sunt:
În faza participarii: numarul de telefon mobil de pe care s-a trimis SMS-ul.
În faza receptionarii premiului:
- buletin/carte de identitate (in copie);

Datele personale vor fi mentionate si pe procesul verbal de predare-primire pe care câstigatorul îl va primi de la reprezentantul Organizatorului.

Vor fi invalidati câstigatorii în urmatoarele cazuri:

- Castigatorii nu respecta termenii si conditiile acestui Regulament;
- Castigatorii nu respecta conditiile de validare enumerate în Regulament;
- Castigatorii nu isi revendica premiile pana la data de 31 ianuarie 2014;
- Castigatorii refuza premiul castigat;

Validarea castigatorilor se face conform sectiunii 8.2 din prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 10. RASPUNDERE

Organizatorul si societatile comerciale implicate în organizarea Concursului nu îsi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Concurs datorita unor cauze care nu depind direct de ei.

Prin înscrierea in Concurs, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de Organizator si colaboratorii sai în toate aspectele legate de implementarea Concursului.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre participanti.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Concursului.

Organizatorul Concursului si societatile comerciale implicate în organizarea acestuia nu îsi asuma raspunderea pentru:

- Neprimirea sau primirea întârziata a SMS-urilor;
- SMS-urile trimise de catre participanti cu solutii incorecte;
- SMS-urile trimise de catre participanti in afara perioadei de Concurs;
- Situatia in care participantii care au trimis solutiile corecte, dar nu au primit raspunsul de confirmare ca va fi inclus in tragerea la sorti, datorita unor probleme tehnice ale retelelor de telefonie mobila.

SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin inscrierea in Concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Inscrierea in concurs si furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta acordul expres al participantilor ca datele lor personale si prelucrate de compania S.C. Bio Vital Consulting S.R.L. inregistrata ca Operator de date cu caracter personal si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii despre produsele si evenimentele organizate de S.C. Bio Vital Consulting S.R.L. si partenerii sai. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Tuturor participantilor la prezentul Concurs le sunt garantate drepturile cu privire la protectia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere.

În întelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinând persoanelor vizate au urmatorul continut:

1. . Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta.
Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata in atentia Operatorului, Str. Prieteniei, nr. 2, Ap. 4, sector 3, Bucuresti, o data pe an, în mod gratuit, compania S.C. Bio Vital Consulting S.R.L. va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si în mod gratuit:

(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportional fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, S.C. Elixir Press S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Concursului câstigatorului:

- Numar de telefon mobil.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la concurs, desemnarea castigatorilor, înmânarea premiilor, posibilitatea de informare a castigatorilori prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege), cu privire la alte actiuni desfasurate în viitor de catre Organizator.

Organizatorul va respecta dispozitiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de informatii prin e-mail si alte mijloace electronice.

Prin înscrierea in Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si cu prelucrarea datelor cu caracter personal si isi pot da acordul ca, în cazul în care vor câstiga, numele, prenumele, orasul si premiul câstigat sa fie folosite în scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta înaintea termenului mentionat în Sectiunea 4. numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive îndependente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai dupa anuntarea prealabila a publicului.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Î n cazul unor potentiale litigii aparute între Organizator si participan?ii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente române în jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Concurs se primesc în scris, la adresa Bucuresti, Str. Prieteniei, nr. 2, Ap. 4, sector 3, România de catre Organizator pâna la data de 31 ianuarie 2013 (inclusiv), data postei.

Prezentul Regulament este disponibil online pe site-ul www.saloane-bucuresti.ro.